magacinportal.org

ความหมายของการประกันภัยรถยนต์แบบครบวงจร

ประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยปกติแล้วจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงข้อกำหนดของประเทศ โดยอาจขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร อุบัติเหตุ หรือมูลค่าประกัน (จำนวนเงินเอาประกันภัย)

ในบางกรณี การประกันภัยรถยนต์มีหลักๆ อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ แผนความรับผิดต่อบุคคลที่สาม และแผนประกันภัยที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ได้จำแนกแผนครอบคลุมเพิ่มเติมเป็นสองประเภท เหล่านี้เป็นประกันที่ครอบคลุมและการชนกัน

ความแตกต่างระหว่างการประกันภัยแบบครอบคลุมและการประกันภัยแบบชนกันกับความหมายของความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ทั้งสองนี้ และความหมายสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบบครบวงจร คืออะไร ตามชื่อที่แนะนำ การประกันภัยรถยนต์แบบครอบคลุมให้ผลประโยชน์ที่หลากหลายและไม่ได้จำกัดเฉพาะแผนความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น แผนประกันภัยประเภทนี้ยังให้ความคุ้มครองทางการเงินต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับรถที่เอาประกันภัยอีกด้วย

ความเสียหายหรือความสูญเสียอาจเกิดจากอุบัติเหตุ การโจรกรรม ไฟไหม้หรือการระเบิด ภัยธรรมชาติ และ/หรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น คุณสามารถซื้อประกันแบบครอบคลุมและการประกันการชนกันพร้อมกับความคุ้มครองบุคคลที่สามสำหรับความคุ้มครองในวงกว้าง

คุณสามารถรวมส่วนเสริมเพื่อให้ครอบคลุมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกจากความคุ้มครองค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์, ความคุ้มครองโบนัสไม่มีการเรียกร้อง, ความคุ้มครองช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน, กลับไปที่หน้าปกใบแจ้งหนี้, ฝาครอบป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์, ฝาครอบสำหรับเปลี่ยนกุญแจ ฯลฯ

คุณยังสามารถเลือกใช้กรมธรรม์แบบหลายปีด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าและคงไว้ซึ่งความชัดเจน จากการที่พ้นกระบวนการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ตามวันครบกำหนด